Termin bierzmowania ustala w każdym roku biskup diecezjalny.

Bezpośrednie przygotowanie kandydatów rozpoczyna się pod koniec roku szkolnego drugiej klasy gimnazjum – właściwa informacja podawana jest w bieżących ogłoszeniach.

INDEKSY KANDYDACI DO BIERZMOWANIA OTRZYMUJĄ OD KATECHETY, NA ZAKOŃCZENIE 6 KLASY SZKOŁY PODSTAWOWEJ. Katecheta wpisuje też ocenę końcoworoczną z religii.

Przez kolejne 3 klasy gimnazjum kandydaci kształtują swoje sumienie, między innymi przez comiesięczną spowiedź, odnotowywaną w tabelach indeksu.

W indeksach kandydaci do bierzmowania zobowiązani są zapisywać także oceny z religii uzyskiwane w poszczególnych latach nauki w gimnazjum i szkole średniej.

INDEKS NALEŻY SZANOWAĆ, JAKO ISTOTNY DOKUMENT PRZEDKŁADANY W KANCELARII PARAFIALNEJ PRZEZ KANYDATÓW DO MAŁŻEŃSTWA.

Katechezy – spotkania mają miejsce w sali parafialnej i dostosowane są do planu zajęć szkolnych kandydatów, aby z nim nie kolidowały.

Wymagania stawiane kandydatom:

  • – systematyczny udział w katechezie szkolnej
  • – comiesięczna spowiedź
  • – udział w spotkaniach formacyjnych w parafii
  • – pozytywna ocena z egzaminu parafialnego
  • – okazanie świadectwa chrztu, jeśli miało ono miejsce poza parafią bierzmowania

Wymagania dla świadków bierzmowania:

  • – ukończone 16 lat życia
  • – przyjęty sakrament bierzmowania
  • – życie zgodne z chrześcijańską wiarą

BIERZMOWANIE OSÓB DOROSŁYCH W DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

Bierzmowanie odbywa się w II PIĄTEK KAŻDEGO MIESIĄCA na Mszy św. o 1900 (maj – wrzesień) lub o 1800 (październik – kwiecień) w kościele farnym w Rzeszowie.

Kandydaci wraz ze świadkami, zaopatrzeni w świadectwo przygotowania do sakramentu Bierzmowania oraz kartę do Bierzmowania, zgłaszają się w zakrystii na pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św.

Kartę do Bierzmowania wydaje ksiądz przygotowujący daną osobę do przyjęcia sakramentu. Na karcie winna być pieczęć parafialna.

Kandydaci wraz ze świadkami powinni wyspowiadać się odpowiednio wcześniej, aby mogli w pełni uczestniczyć we Mszy św.

Parafia Farna dokonuje odpowiedniego zapisu w księdze bierzmowanych i przesyła Świadectwa Bierzmowania do właściwych parafii.