Narzeczeni, którzy planują przyjęcie sakramentu małżeństwa mają obowiązek zgłosić się do kancelarii parafialnej na 3 miesiące przed datą ślubu celem spisania protokołu przedmałżeńskiego. Na to spotkanie winni przynieść:

– świadectwo chrztu (ważne jest pół roku od daty jego wystawienia)

– świadectwo katechizacji przedmałżeńskiej

– zaświadczenie katechizacji przedślubnej (3 spotkania, 1 raz w miesiącu)

– indeks formacji młodzieży lub świadectwa uczestnictwa w katechizacji szkolnej

– dowody osobiste

O innych koniecznych dokumentach, narzeczeni zostaną poinformowani podczas spotkania w kancelarii.

Bóg, który jest miłością i stworzył człowieka z miłości, powołał go także do miłości. Stwarzając mężczyznę i kobietę, powołał ich w małżeństwie do głębokiej wspólnoty życia i miłości, tak, że „już nie są dwoje, lecz jedno ciało” (Mt 19,6). Błogosławiąc im, Bóg powiedział: „Bądźcie płodni i rozmnażajcie się” (Rdz 1,28).

Przymierze małżeńskie mężczyzny i kobiety zostało ustanowione przez Stwórcę i wyposażone we własne prawa. Z natury jest ono nastawione na dobro małżonków, a także na zrodzenie i wychowanie potomstwa. Przymierze małżeńskie jest według pierwotnego zamysłu Boga nierozerwalne, jak sam oświadcza Jezus Chrystus: „Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela” (Mk 10,9).

Z powodu grzechu pierworodnego, którego skutkiem było zerwanie pierwotnej komunii mężczyzny i kobiety, danej przez Boga, związek małżeński jest często zagrożony niezgodą i niewiernością. Jednakże Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu nie odmawia mężczyźnie i kobiecie swej łaski, aby mogli urzeczywistnić jedność ich życia według pierwotnego zamysłu Bożego.

Jezus Chrystus przywrócił pierwotny porządek zamierzony przez Boga i daje łaskę do przeżywania małżeństwa w nowym – sakramentalnym wymiarze, które jest znakiem Jego oblubieńczej miłości do Kościoła: „Mężowie miłujcie żony, bo i Chrystus umiłował swój Kościół” (Ef 5,25)

Zgoda małżeńska (przysięga) jest wyrażeniem przez mężczyznę i kobietę woli do wzajemnego i trwałego oddania się, w celu życia w przymierzu wiernej i płodnej miłości. Ponieważ zgoda „stwarza małżeństwo”, jest ona nieodzowna i niezastąpiona. Aby małżeństwo było ważne, zgoda musi mieć za przedmiot prawdziwe małżeństwo, być aktem ludzkim, świadomym i wolnym, podjętym nie pod przemocą czy przymusem.

Sakrament małżeństwa rodzi między małżonkami węzeł wieczysty i wyłączny. Zgoda, przez którą małżonkowie oddają się sobie i przyjmują wzajemnie, zostaje przypieczętowana przez samego Boga. Dlatego zawarte i dopełnione małżeństwo osób ochrzczonych nie może być nigdy rozwiązane. Ponadto sakrament ten udziela małżonkom koniecznej łaski do osiągnięcia w życiu małżeńskim świętości oraz odpowiedzialnego przyjęcia dzieci i ich wychowania.